Javni poziv na testiranje za radno mjesto vatrogasca

U nastavku možete vidjeti:
Javni poziv na testiranje za radno mjesto vatrogasca

U nastavku možete vidjeti Natječaj a zasnivanje radnog odnosa
Javni poziv za prodaju službenog vozila – Vatrogasno vozilo za gašenje prahom

Javni poziv za prodaju službenog vozila – Autoljestva

U nastavku možete vidjeti Natječaj a zasnivanje radnog odnosa
Javni poziv za prodaju službenog vozila – Autoljestva

U nastavku možete vidjeti Natječaj a zasnivanje radnog odnosa

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto vatrogasca

 Na temelju članka  23., stavka 1., Statuta Zagorske javne vatrogasne postrojbe, te članka 8, stavak 16, Pravilnika o ustrojstvu i unutarnjem redu Zagorske javne vatrogasne postrojbe, Klasa:012-04/06-01/02, Urbroj:2197-15-02-16-11, od  07. lipnja  2016.g. i  Odluke Vatrogasnog vijeća , Klasa: 021-05/21-03/01, Urbroj:2197-15-02-21-13, od dana 22. prosinca 2021.g., a vezano uz članak  51. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj: 125/19), Zapovjednik Zagorske javne vatrogasne postrojbe objavljuje  

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto vatrogasac – dva izvršitelja/izvršiteljica,

       na neodređeno vrijeme, sa probnim rokom na tri mjeseca

Uvjeti

Osoba koja se prima na radno mjesto profesionalnog vatrogasca mora ispunjavati sljedeće uvjete za zasnivanje radnog odnosa:
– mora imati hrvatsko državljanstvo
– da je mlađa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca
– da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera,

– položnu vozačku dozvolu B I C kategorije,
– da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove
– ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti
– da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)
– da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).


Na natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.

Osoba koja prema posebnom zakonu ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju, dužna je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i prijavi priložiti dokaze sukladno posebnim propisima kojima je uređeno to pravo (rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, dokaz o nezaposlenosti itd.) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 101. stavka 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju da osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz Natječaja, prilože i dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti slijedeće:
– zamolbu
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, domovnice ili vojne iskaznice),
– svjedodžbu/potvrdu kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja stručne spreme određene ovim natječajem (preslika),
– izvornik da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da nije kažnjavan za kaznena djela protiv opće sigurnosti, kaznena djela protiv imovine i kaznena djela protiv službene dužnosti, a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.) te kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i kaznena djela protiv službene dužnosti, a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) (izjavu nije potrebno ovjeravati),
– presliku vozačke dozvole.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata biti će predočen izvornik ili ovjerena preslika.

Izabrani kandidat, prije sklapanja ugovora o radu, za potrebe poslodavca obvezan je dostaviti izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi.

Uvjerenje o zdravstvenoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove) dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu. Troškove liječničkog pregleda snosi poslodavac. Ako se pregledom utvrdi da nema odgovarajuće zdravstvene i psihičke sposobnosti s kandidatom se neće zasnivati radni odnos.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene  u natječaju i u obliku navedenom u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana, te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest. Osoba koja se ne smatra kandidatom nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv dostavljene obavijesti.

Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, bit će provedena prethodna provjera vještina i kompetencija (selekcijski postupak) putem testiranja te intervju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja kao i mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere vještina i kompetencija (selekcijski postupak) i intervjua bit će objavljeno na oglasnoj ploči te na službenoj stranici   Zagorske javne vatrogasne postrojbe, https://zagorskajvp.hr/ najmanje 5 dana prije održavanja testiranja.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, isključivo u zatvorenim omotnicama, sa naznakom  “Ne otvaraj – natječaj za   radno mjesto profesionalnog vatrogasca”

 Na poleđini omotnice potrebno je napisati ime i prezime te adresu kandidata.

Prijave se podnose na adresu  Zagorska javna vatrogasna  postrojba,  prilaz dr. Franje Tuđmana 7d, 49 210 Zabok, vlastoručno ili poštom.

Natječaj se objavljuje  na web s stranicama Zagorske javne vatrogasne postrojbe, te na oglasnoj ploči Vatrogasne postrojbe i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj se objavljuje s danom  objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i traje 8 dana.

Zagorska javna vatrogasna postrojba  zadržava pravo ne izabrati niti jednog prijavljenog kandidata te poništiti natječaj.

     Zapovjednik:

 Dražen Sinković

Klasa: 100-01/21-02/01,

Urbroj: 2197-15-02-21-1,

Zabok, 22. prosinac 2021.g.

Na temelju članka  23., stavka 1., Statuta Zagorske javne vatrogasne postrojbe, te članka 8, stavak 8, Pravilnika o ustrojstvu i unutarnjem redu Zagorske javne vatrogasne postrojbe, Klasa:012-04/06-01/02, Urbroj:2197-15-02-16-11, od 07. lipnja 2016.g. i Odluke Vatrogasnog vijeća, Klasa:021-05/21-03/01, Urbroj:2197-15-02-21-13, od dana 22. prosinca 2021.g., a vezano uz članak  35. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj: 125/19), Zapovjednik Zagorske javne vatrogasne postrojbe objavljuje 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto, administrator za financijsko- računovodstvene poslove

 – jedan  izvršitelja/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme sa probnim rokom na tri mjeseca

Posebni uvjeti:

  • Srednja stručna sprema ekonomske struke
  • najmanje  jedne godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na računalu
  • položen vozački ispit „B“ kategorije


Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisane odredbama članka 12. ZSN. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

Prednost pri prijemu u radni odnos pod istim uvjetima imaju kandidati:

  • članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva
  • nezaposleniPrijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

1.    životopis

2.    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)

3.    dokaz o stručnoj spremi  i struci (preslika svjedodžbe)

4.    dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat ima položen državni stručni ispit

5.    dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

6.    dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument- preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne  (1) godine, a koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

7.    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 3 mjeseca računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama)

8.     dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava koju nije potrebno ovjeravati)

9.    vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati).

10.   dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije (preslika vozačke dozvole)

Kratak opis poslova.

–  izrađuje prijedloge financijskih planova i skrbi o njihovom izvršenju, prati propise iz oblasti računovodstva  i              knjigovodstva, obavlja knjiženje svih poslovnih događaja skrbi o knjigovodstvenoj ažurnosti i vjerodostojnosti dokumenata na temelju koji se vrši knjiženje, neposredno kontaktira sa bankama i Financijskim agencijama,

–  priprema potrebnu dokumentaciju za obračun plaća i naknada,

–  vodi blagajnu i blagajnički dnevnik,

–  priprema potrebnu dokumentaciju za plaćanje obveza (virmani, mjenice, akceptni nalozi i sl.),

–  mijenja analitičara vatrogasne djelatnosti u svim neoperativnim poslovima,

–  obavlja i sve ostale računovodstvene poslove po nalogu zapovjednika.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri zapošljavanju određeno posebnim propisima dužni su se pozvati na to pravo u prijavi za natječaj te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz o nezaposlenosti.

Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Zagorske JVP  na adresu:

Zagorska Javna vatrogasna postrojba,

Prilaz dr. Franje Tuđmana 7d,

49210 Zabok, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za radno mjesto administrator “.

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Vatrogasno vijeće zadržava pravo poništenja natječaja.

Zapovjednik:

Dražen Sinković

Klasa: 021-05/21-03/01,

Urbroj: 2197-15-02-21-1,

Zabok; 22. prosinac 2021.g.

KLASA:100-01/21-01/01

 URBROJ:2197-15-02-21-1

 Zabok,   22. prosinac 2021.g.

Na  temelju  članka  34.  i  51.  Zakona  o  vatrogastvu  („Narodne  novine“,  br.  125/19),    članka  41. Zakona  o  ustanovama  („Narodne  novine“  br.  76/93,  29/07,  47/09,  135/08  i  127/19)  i  članka  23., stavak 1. Statuta  Zagorske Javne  vatrogasne  postrojbe,  i  Odluke  Vatrogasnog  vijeća  Zagorske Javne vatrogasne  postrojbe  od  22. prosinca 2021.g.  (KLASA: 021-05/21-03/01; URBROJ: 2197-15-02-21-14),  Vatrogasno  vijeće  Zagorske Javne  vatrogasne  postrojbe  raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za  imenovanje  Zapovjednika  Zagorske Javne  vatrogasne  postrojbe 

1izvršitelj  (m/ž),  na  mandatno  razdoblje  od  5  godina

Kandidati  za  imenovanje  Zapovjednika  Zagorske Javne  vatrogasne  postrojbe  trebaju ispunjavati  slijedeće  uvjete:

1.  da  ima  hrvatsko  državljanstvo

2.  da  ima  završenu stručnu spremu sukladno Zakonu o vatrogastvu članku51. Stavak 11. I stavak 18.

3.  da  ima  položen  stručni  ispit  za  vatrogasce  s  posebnim  ovlastima  i  odgovornostima

4.  da ima najmanje  pet  (5)  godina  iskustva  na  poslovima  vatrogasca  s  posebnim  ovlastima i  odgovornostima

5.  da  ima  posebno  zdravstveno  stanje  i  psihičku  sposobnost  za  obavljanje  vatrogasne djelatnosti  što  dokazuje  potvrdom  ovlaštene  zdravstvene  ustanove

6.  ispunjavati  posebno  propisanu  razinu  tjelesne  i  motoričke  sposobnosti

7.  da nije  kažnjavana  za  kaznena  djela  protiv  života  i  tijela  (glava  X.),  kaznena  djela  protiv opće  sigurnosti  (glava  XXI.),  kaznena  djela  protiv  imovine  (glava  XXIII.)  i  kaznena djela  protiv  službene  dužnosti  (glava  XXVIII.),  a  koja  su  propisana  Kaznenim  zakonom (»Narodne  novine«,  br.  125/11.,  144/12.,  56/15.,  61/15.,  101/17.  i  118/18.)

8.  da nije  kažnjavana  za  kaznena  djela  protiv  života  i  tijela  (glava  X.),  kaznena  djela  protiv opće  sigurnosti  ljudi  i  imovine  (glava  XX.)  i  kaznena  djela  protiv  službene  dužnosti (glava  XXV.),  a  koja  su  propisana  Kaznenim  zakonom  (»Narodne  novine«,  br.  110/97., 27/98.  –  ispravak,  50/00.,  129/00.,  51/01.,  111/03.,  190/03.,  105/04.,  84/05.,  71/06., 110/07.,  152/08.,  57/11.,  77/11.  i  143/12.).

9.  položen  vozački  ispit  „B“  kategorije  

Na  natječaj  se  mogu  prijaviti  osobe  oba  spola.

Uz  prijavu  kandidati  su  dužni  priložiti:

– Životopis

– Dokaz o stručnoj spremi (preslika)

– Dokaz o položenom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima

– Dokaz o iskustvu na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima (ugovor o radu, rješenje ili drugu odgovarajuću ispravu iz koje je razvidna vrsta i poslovi koji su se obavljali i vremensko razdoblje u kojem ih je kandidat obavljao) 

– Dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije (preslika vozačke dozvole)

– Potvrda o radnom stažu

– Preslika osobne iskaznice

– Domovnicu (preslika)

– Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– Potvrda ovlaštene zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje vatrogasnih poslova       

Za kandidate koji zadovolje formalne uvjete natječaja (predaju svu traženu dokumentaciju),

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo.   

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) imaju prednost pod jednakim uvjetima po utvrđenom redoslijedu iz stavka 1. ovoga članka, ukoliko ispunjavaju uvjete propisane člankom 103. i 104. Zakona, te uvjete iz javnog natječaja.

Navedeni kandidati dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske  https://branitelji.gov.hr/.   

Kandidati će o rezultatima javnog natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.

 Podnositelj molbe dobrovoljno daje podatke u svrhu sudjelovanja u postupku prijema na radno mjesto. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka Zagorska Javna vatrogasna postrojba kao voditelj obrade osobnih podataka s istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe. Prikupljeni osobni podaci će se obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni te se u druge svrhe neće koristiti, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).    Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).   

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama ,  web stranicama  Zagorske javne vatrogasne postrojbe  i   Hrvatske  vatrogasne  zajednice,   neposredno  ili  poštom  na  adresu: Zagorska Javna  vatrogasna  postrojba,  Prilaz dr. Franje Tuđmana 7d,  49210  Zabok, uz  naznaku:  »Javni  natječaj  za  imenovanje  Zapovjednika  /  NE  OTVARAJ«  u  zatvorenoj omotnici.

Nepotpune  i  prijave  izvan  roka  neće  se  razmatrati.  Osobe  koje  podnesu  nepotpune  i  prijave izvan  roka  ne  smatraju  se  kandidatima  prijavljenim  na  javni  natječaj.  Urednom  prijavom  smatra se  ona  koja  sadrži  sve  podatke  i  priloge  navedene  u  javnom  natječaju.

Predsjednik Vatrogasnog vijeća:

Ivan Krajačić

NATJEČAJ: Provjera za radno mjesto profesionalni vatrogasac

NATJEČAJ: radno mjesto profesionalni vatrogasac

Zagorska javna vatrogasna postrojba objavljuje natječaj za prijam djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme – radno mjesto profesionalni vatrogasac (2) dva izvršitelja

Više informacija o natječaju: Preuzmite PDF

 

Obavijest o natječaju za zapošljavanje:

Obavjest0001