NATJEČAJ: za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto, administrator za financijsko- računovodstvene poslove – jedan izvršitelja/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme sa probnim rokom na tri mjeseca

Na temelju članka  23., stavka 1., Statuta Zagorske javne vatrogasne postrojbe, te članka 8, stavak 8, Pravilnika o ustrojstvu i unutarnjem redu Zagorske javne vatrogasne postrojbe, Klasa:012-04/06-01/02, Urbroj:2197-15-02-16-11, od 07. lipnja 2016.g. i Odluke Vatrogasnog vijeća, Klasa:021-05/21-03/01, Urbroj:2197-15-02-21-13, od dana 22. prosinca 2021.g., a vezano uz članak  35. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj: 125/19), Zapovjednik Zagorske javne vatrogasne postrojbe objavljuje 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto, administrator za financijsko- računovodstvene poslove

 – jedan  izvršitelja/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme sa probnim rokom na tri mjeseca

Posebni uvjeti:

  • Srednja stručna sprema ekonomske struke
  • najmanje  jedne godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na računalu
  • položen vozački ispit „B“ kategorije


Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisane odredbama članka 12. ZSN. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

Prednost pri prijemu u radni odnos pod istim uvjetima imaju kandidati:

  • članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva
  • nezaposleniPrijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

1.    životopis

2.    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)

3.    dokaz o stručnoj spremi  i struci (preslika svjedodžbe)

4.    dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat ima položen državni stručni ispit

5.    dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

6.    dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument- preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne  (1) godine, a koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

7.    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 3 mjeseca računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama)

8.     dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava koju nije potrebno ovjeravati)

9.    vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati).

10.   dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije (preslika vozačke dozvole)

Kratak opis poslova.

–  izrađuje prijedloge financijskih planova i skrbi o njihovom izvršenju, prati propise iz oblasti računovodstva  i              knjigovodstva, obavlja knjiženje svih poslovnih događaja skrbi o knjigovodstvenoj ažurnosti i vjerodostojnosti dokumenata na temelju koji se vrši knjiženje, neposredno kontaktira sa bankama i Financijskim agencijama,

–  priprema potrebnu dokumentaciju za obračun plaća i naknada,

–  vodi blagajnu i blagajnički dnevnik,

–  priprema potrebnu dokumentaciju za plaćanje obveza (virmani, mjenice, akceptni nalozi i sl.),

–  mijenja analitičara vatrogasne djelatnosti u svim neoperativnim poslovima,

–  obavlja i sve ostale računovodstvene poslove po nalogu zapovjednika.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri zapošljavanju određeno posebnim propisima dužni su se pozvati na to pravo u prijavi za natječaj te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz o nezaposlenosti.

Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Zagorske JVP  na adresu:

Zagorska Javna vatrogasna postrojba,

Prilaz dr. Franje Tuđmana 7d,

49210 Zabok, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za radno mjesto administrator “.

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Vatrogasno vijeće zadržava pravo poništenja natječaja.

Zapovjednik:

Dražen Sinković

Klasa: 021-05/21-03/01,

Urbroj: 2197-15-02-21-1,

Zabok; 22. prosinac 2021.g.

Comments for this post are closed.