JAVNI NATJEČAJ: za imenovanje Zapovjednika Zagorske Javne vatrogasne postrojbe 1 izvršitelj (m/ž), na mandatno razdoblje od 5 godina

KLASA:100-01/21-01/01

 URBROJ:2197-15-02-21-1

 Zabok,   22. prosinac 2021.g.

Na  temelju  članka  34.  i  51.  Zakona  o  vatrogastvu  („Narodne  novine“,  br.  125/19),    članka  41. Zakona  o  ustanovama  („Narodne  novine“  br.  76/93,  29/07,  47/09,  135/08  i  127/19)  i  članka  23., stavak 1. Statuta  Zagorske Javne  vatrogasne  postrojbe,  i  Odluke  Vatrogasnog  vijeća  Zagorske Javne vatrogasne  postrojbe  od  22. prosinca 2021.g.  (KLASA: 021-05/21-03/01; URBROJ: 2197-15-02-21-14),  Vatrogasno  vijeće  Zagorske Javne  vatrogasne  postrojbe  raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za  imenovanje  Zapovjednika  Zagorske Javne  vatrogasne  postrojbe 

1izvršitelj  (m/ž),  na  mandatno  razdoblje  od  5  godina

Kandidati  za  imenovanje  Zapovjednika  Zagorske Javne  vatrogasne  postrojbe  trebaju ispunjavati  slijedeće  uvjete:

1.  da  ima  hrvatsko  državljanstvo

2.  da  ima  završenu stručnu spremu sukladno Zakonu o vatrogastvu članku51. Stavak 11. I stavak 18.

3.  da  ima  položen  stručni  ispit  za  vatrogasce  s  posebnim  ovlastima  i  odgovornostima

4.  da ima najmanje  pet  (5)  godina  iskustva  na  poslovima  vatrogasca  s  posebnim  ovlastima i  odgovornostima

5.  da  ima  posebno  zdravstveno  stanje  i  psihičku  sposobnost  za  obavljanje  vatrogasne djelatnosti  što  dokazuje  potvrdom  ovlaštene  zdravstvene  ustanove

6.  ispunjavati  posebno  propisanu  razinu  tjelesne  i  motoričke  sposobnosti

7.  da nije  kažnjavana  za  kaznena  djela  protiv  života  i  tijela  (glava  X.),  kaznena  djela  protiv opće  sigurnosti  (glava  XXI.),  kaznena  djela  protiv  imovine  (glava  XXIII.)  i  kaznena djela  protiv  službene  dužnosti  (glava  XXVIII.),  a  koja  su  propisana  Kaznenim  zakonom (»Narodne  novine«,  br.  125/11.,  144/12.,  56/15.,  61/15.,  101/17.  i  118/18.)

8.  da nije  kažnjavana  za  kaznena  djela  protiv  života  i  tijela  (glava  X.),  kaznena  djela  protiv opće  sigurnosti  ljudi  i  imovine  (glava  XX.)  i  kaznena  djela  protiv  službene  dužnosti (glava  XXV.),  a  koja  su  propisana  Kaznenim  zakonom  (»Narodne  novine«,  br.  110/97., 27/98.  –  ispravak,  50/00.,  129/00.,  51/01.,  111/03.,  190/03.,  105/04.,  84/05.,  71/06., 110/07.,  152/08.,  57/11.,  77/11.  i  143/12.).

9.  položen  vozački  ispit  „B“  kategorije  

Na  natječaj  se  mogu  prijaviti  osobe  oba  spola.

Uz  prijavu  kandidati  su  dužni  priložiti:

– Životopis

– Dokaz o stručnoj spremi (preslika)

– Dokaz o položenom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima

– Dokaz o iskustvu na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima (ugovor o radu, rješenje ili drugu odgovarajuću ispravu iz koje je razvidna vrsta i poslovi koji su se obavljali i vremensko razdoblje u kojem ih je kandidat obavljao) 

– Dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije (preslika vozačke dozvole)

– Potvrda o radnom stažu

– Preslika osobne iskaznice

– Domovnicu (preslika)

– Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– Potvrda ovlaštene zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje vatrogasnih poslova       

Za kandidate koji zadovolje formalne uvjete natječaja (predaju svu traženu dokumentaciju),

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo.   

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) imaju prednost pod jednakim uvjetima po utvrđenom redoslijedu iz stavka 1. ovoga članka, ukoliko ispunjavaju uvjete propisane člankom 103. i 104. Zakona, te uvjete iz javnog natječaja.

Navedeni kandidati dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske  https://branitelji.gov.hr/.   

Kandidati će o rezultatima javnog natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.

 Podnositelj molbe dobrovoljno daje podatke u svrhu sudjelovanja u postupku prijema na radno mjesto. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka Zagorska Javna vatrogasna postrojba kao voditelj obrade osobnih podataka s istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe. Prikupljeni osobni podaci će se obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni te se u druge svrhe neće koristiti, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).    Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).   

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama ,  web stranicama  Zagorske javne vatrogasne postrojbe  i   Hrvatske  vatrogasne  zajednice,   neposredno  ili  poštom  na  adresu: Zagorska Javna  vatrogasna  postrojba,  Prilaz dr. Franje Tuđmana 7d,  49210  Zabok, uz  naznaku:  »Javni  natječaj  za  imenovanje  Zapovjednika  /  NE  OTVARAJ«  u  zatvorenoj omotnici.

Nepotpune  i  prijave  izvan  roka  neće  se  razmatrati.  Osobe  koje  podnesu  nepotpune  i  prijave izvan  roka  ne  smatraju  se  kandidatima  prijavljenim  na  javni  natječaj.  Urednom  prijavom  smatra se  ona  koja  sadrži  sve  podatke  i  priloge  navedene  u  javnom  natječaju.

Predsjednik Vatrogasnog vijeća:

Ivan Krajačić

Comments for this post are closed.