NATJEČAJ: za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto vatrogasac – dva izvršitelja/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, sa probnim rokom na tri mjeseca

 Na temelju članka  23., stavka 1., Statuta Zagorske javne vatrogasne postrojbe, te članka 8, stavak 16, Pravilnika o ustrojstvu i unutarnjem redu Zagorske javne vatrogasne postrojbe, Klasa:012-04/06-01/02, Urbroj:2197-15-02-16-11, od  07. lipnja  2016.g. i  Odluke Vatrogasnog vijeća , Klasa: 021-05/21-03/01, Urbroj:2197-15-02-21-13, od dana 22. prosinca 2021.g., a vezano uz članak  51. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj: 125/19), Zapovjednik Zagorske javne vatrogasne postrojbe objavljuje  

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto vatrogasac – dva izvršitelja/izvršiteljica,

       na neodređeno vrijeme, sa probnim rokom na tri mjeseca

Uvjeti

Osoba koja se prima na radno mjesto profesionalnog vatrogasca mora ispunjavati sljedeće uvjete za zasnivanje radnog odnosa:
– mora imati hrvatsko državljanstvo
– da je mlađa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca
– da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera,

– položnu vozačku dozvolu B I C kategorije,
– da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove
– ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti
– da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)
– da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).


Na natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.

Osoba koja prema posebnom zakonu ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju, dužna je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i prijavi priložiti dokaze sukladno posebnim propisima kojima je uređeno to pravo (rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, dokaz o nezaposlenosti itd.) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 101. stavka 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju da osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz Natječaja, prilože i dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti slijedeće:
– zamolbu
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, domovnice ili vojne iskaznice),
– svjedodžbu/potvrdu kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja stručne spreme određene ovim natječajem (preslika),
– izvornik da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da nije kažnjavan za kaznena djela protiv opće sigurnosti, kaznena djela protiv imovine i kaznena djela protiv službene dužnosti, a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.) te kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i kaznena djela protiv službene dužnosti, a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) (izjavu nije potrebno ovjeravati),
– presliku vozačke dozvole.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata biti će predočen izvornik ili ovjerena preslika.

Izabrani kandidat, prije sklapanja ugovora o radu, za potrebe poslodavca obvezan je dostaviti izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi.

Uvjerenje o zdravstvenoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove) dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu. Troškove liječničkog pregleda snosi poslodavac. Ako se pregledom utvrdi da nema odgovarajuće zdravstvene i psihičke sposobnosti s kandidatom se neće zasnivati radni odnos.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene  u natječaju i u obliku navedenom u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana, te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest. Osoba koja se ne smatra kandidatom nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv dostavljene obavijesti.

Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, bit će provedena prethodna provjera vještina i kompetencija (selekcijski postupak) putem testiranja te intervju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja kao i mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere vještina i kompetencija (selekcijski postupak) i intervjua bit će objavljeno na oglasnoj ploči te na službenoj stranici   Zagorske javne vatrogasne postrojbe, https://zagorskajvp.hr/ najmanje 5 dana prije održavanja testiranja.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, isključivo u zatvorenim omotnicama, sa naznakom  “Ne otvaraj – natječaj za   radno mjesto profesionalnog vatrogasca”

 Na poleđini omotnice potrebno je napisati ime i prezime te adresu kandidata.

Prijave se podnose na adresu  Zagorska javna vatrogasna  postrojba,  prilaz dr. Franje Tuđmana 7d, 49 210 Zabok, vlastoručno ili poštom.

Natječaj se objavljuje  na web s stranicama Zagorske javne vatrogasne postrojbe, te na oglasnoj ploči Vatrogasne postrojbe i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj se objavljuje s danom  objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i traje 8 dana.

Zagorska javna vatrogasna postrojba  zadržava pravo ne izabrati niti jednog prijavljenog kandidata te poništiti natječaj.

     Zapovjednik:

 Dražen Sinković

Klasa: 100-01/21-02/01,

Urbroj: 2197-15-02-21-1,

Zabok, 22. prosinac 2021.g.

Comments for this post are closed.